Privatumo politika

Bendra informacija

Vairavimo mokykla UAB “VAIROTEKA ”  (toliau – „Bendrovė“) gerbia savo Klientų, bei elektroninės svetainės www.vairoteka.lt ( toliau – „Svetainė“)  Lankytojų  ir Mokinių  (toliau – „ Klientų“) privatumą, todėl  įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Bendrovės internetine Svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi  Svetainėje, klientų sistemoje  pažymi „varnelę“.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Renkama informacija

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais. Tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų registraciją  arba jums suteikti informaciją apie mokymus. Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su mokymu, kaip tai nurodo LR įstatymai. Surinktą informaciją naudojame siekdami teikti mokymo paslaugas, susisiekti su Jumis dėl mokymų, buhalterinės apskaitos klausimų,  ar kitų iškilusių klausimų ir pan. Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, įstatymais numatytus atvejus (perduoti žinias apie jūsų mokymąsi, atsiskaitymą negrynais pinigais ir kita). Visa asmeninė Mokinio informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Bendrovė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims tik su Jūsų sutikimu. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje, paslaugų pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Bendrovė  gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita mokymo registracijoje, užklausos formoje arba sutartyje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

1.1. užregistruoti Klientus į mokymus;

1.2. suteikti mokymo paslaugas;

1.3. išrašyti finansinius dokumentus;

1.4. išspręsti problemas arba iškilusius klausimus, susijusias su mokymu;

1.5. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Registracijos metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.UAB „Vairoteka“ gali statistiniais tikslais naudoti su mokinio asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti mokinio asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.  Kliento asmens duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami.

Svetainėje pateikiamos nuorodos

Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Klientas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje arba sutartyje pateiktą informaciją.

Taisyklių keitimas

Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdamas el. Svetainėje. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. Svetainės  sistemoje.

Meniu