Vidaus tvarkos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų,pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų,globėjų ar rūpintojų.

Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė arįstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikštelėje.

Mokymo valanda (toliau vadinama –valanda) – laikas,per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

2. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka.

2.1. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau kaip 1 metus. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.
2.2. Prieš sudarant sutartį mokinys privalo būti supažindintas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka.
2.3. Jei mokinys su vairavimo mokykla sudaro sutartį tik dėl praktinio vairavimo mokymo, jis turi pateikti VĮ „Regitra“ išlaikyto teorijos egzamino pažymą. Pažyma pridedama prie mokymo sutarties.
2.4. Vairavimo mokykla su mokiniu turinčiu kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi sudaryti teorinių žinių ar (ir) praktinio vairavimo įgūdžiams tobulinti sutartį.
2.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.Vairavimo mokyklai nutraukus sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

3. Vairavimo mokykla privalo:

3.1. Mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą.
3.2. Atlikti papildomą teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymo kursą ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo datos, kai mokinys dėl šio mokymo kreipėsi į vairavimo mokyklą;
3.3. Užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję(įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, bei kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės .
gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas;
3.4. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
3.5. Mokiniui pageidaujant išduoti pažymą,patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo parašu ir antspaudu, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą(nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą; ši pažyma turi būti pridedama prie mokymo sutarties;
3.6. Neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs savarankiškai be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą. Mokykloje sudaromos sąlygos išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas, be to sudaroma galimybė mokytis teorijos nuotoliniu būdu.
3.7. Mokiniui pageidaujant sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.
3.8. Vairavimo mokyklos, įvertinusios mokinio (būsimo vairuotojo) turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją).
3.9. Teorijos užsiėmimai vyksta: I – IV nuo 17 val. , kartais nuo 15 val.
3.10. Mokiniai, norintys tobulinti teorijos žinias, I – IV nuo 10 iki 18val., V nuo 10 iki 15 val. (išskyrus pietų metą nuo 12 iki 13 val., išeigines bei šventines dienas) gali spręsti kompiuterinius testus.
3.11. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).
3.12.Teorijos užsiėmimai nevyksta ilgiau nei 4 val., o praktinio vairavimo užsiėmimai – ilgiau nei 3 val.
3.13. Už mokymo kursus galima atsiskaityti iš karto arba mokėti dalimis. Nesumokėjus visos sumos mokymo kursų baigimo liudijimas nebus išduodamas.
3.14. Mokymo kursų baigimo liudijimas išduodamas turintiems teigiamus galutinio mokymo dalykų įvertinimo rezultatus ir sulaukusiems nustatyto amžiaus:
B kategorijai – 17 /18 metų
A kategorijai – 24 metų arba 20 metų (turint 2 metus vairavimo stažo A2),
A1 kategorijai – 16 metų
A2 kategorijai – 18 metų

4. Mokinių elgesio taisyklės.

4.1. Laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti įmonės inventorių, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą.
4.2. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.
4.3. Laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymus.
4.4. Pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas.
4.4.1. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš tai, iki 18 val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.
4.5. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinį egzaminą.

5. Baigiamosios nuostatos.

5.1. Už mokymo kokybę atsako vairavimo mokykla.
5.2. Kitos mokymo sąlygos nurodytos mokymo sutartyje.

Mes už kokybišką, saugų ir atsakingą mokymą!

Registruokitės kursams ir mes su Jumis susisieksime aptarti viską plačiau.

Meniu